Forsvars­departementets premie og Forsvars­ministerens premie i pistolskyting

Historikk/Hensikt

Forsvarsdepartementets premie i pistolskyting ble innstiftet i 1935. Forsvarsministerens premie ble innstiftet 1 jan 1976. Formålet med premien er å stimulere interessen for pistolskyting. Og å holde ferdigheter i pistolskyting ved like.

Prøven

Skyting om premien kan finne sted bare en gang hvert kalenderår. Arrangøren kan ikke tillate andre enn de skyttere som skyter om premien å delta. Under skyting om premien er det således ikke anledning til i ett og samme skytterlag å blande sammen skyttere som skyter om premien og skyttere som ensker å gjennomføre programmet uten bindende virkning som premieskyting.

Skytingen kan arrangeres to ganger pr år med en skyting pà forsommeren og en pá ettersommeren og med forutgående kunngjøring.

Skytingen om premien skal foregå med pistol eller revolver cal. 9 mm eller grovere. Bandasjering, ortopediske skjefter eller tilsvarende forandringer er ikke tillatt. All skyting skai foregå mot 10 delt 0,5 m skive pá 25 m. Skytingen foregår fra stående fri skyting med utgangsstilling 45 grader i forhold til skyteretning.

Program

Øvelse Antall Skudd Tid Anvisning
Prøve 2 Ubegrenset Etter 2 skudd
Uttaksskyting/kvalifisering 8 Ubegrenset Etter 4 skudd
Prøve 1 12 (3x4 serier) 3 sek per skudd Etter hver serie á 4 skudd
Prøve 2 12 (3x4 serier) 9 sek per 4 skuddserie Etter 4 skudd

Gjennomføring

Skytingen skal gjennomføres på godkjent pistolbane på 25 m avstand.

Skytingen skal gjennomføres av godkjent militær skyteleder. Til hjelp for notering og kontroll skal skytelederen ha to befal som assistenter. Assistentene skal under skytelederens ledelse kontrollere utgangsstilling på 45 grader, notere resultatene og klistre skivene. Skytterne skal av lederen gis anledning til å se skivene før klistring/lapping finner sted.

Før anvisning skal alle våpen tømmes, magasin tas ut/tønne svinges ut/ sluttstykke trekkes tilbake og våpen legges på skytebenken. Skyttere skal stanse i god avstand fra skivene mens kontroll og notering pågår.

Enhver skytter som ønsker å delta i skyting om forsvarsdepartementets premie i pistolskyting, skal før skytingen med bindende virkning melde fra om slik deltakelse. Ingen andre tillates å delta. Det skal trekkes lodd om skivene. Det bør herunder tas hensyn til at skyttere som stiller med våpen hvis utkast av tomhylser kan genere naboskytter, gis plass på fløyen.

Under skyting er det ikke tillatt å støtte noen del av kroppen mot skytebenken. I duell- og serieskyting skal armen holdes i 450 vinkel med horisontalplanet, inntil skivene svinger frem eller ildordre gis. I duellskyting skal skytearmen senkes til 450 vinkel mellom hvert skudd. Det er her tillatt å støtte våpenet mot skyte benken.

Både ved bruk av svingbare eller faste skiver, skal skyteleder ved hjelp av stoppeklokke påse at skytetiden, i duell 3 sek pr skudd, blir nøyaktig overholdt. Skivene skal være borte i 7 sekunder mellom hvert skudd i duell, og i serieskytingen skal skivene være borte i 7 sekunder før serien starter.

Ved skyting mot faste skiver skal ildordrene ild og stans (eller skarpt, kort fløytesignal) markere de fastsatte tider. Skyteleder skal ha et befal som spesielt kontrollerer om noen skyter for tidlig eller for sent. I duellskyting skal ild avgis hver gang skivene er fremme.

For tidlig eller for sent avgitte skudd straffes med annullering av det (de) beste skudd i vedkommende 4-skudds omgang. På baner med automatisk trekk, avgjøres for tidlig eller for sent avgitte skudd av kulehullets lengde. Maksimal tillatt lengde på kulehullet er for 9 mm våpen og for 11,25 mm våpen 16 mm.

Treff på grensen mellom to verdier skal regnes som beste verdi hvis kulehullet tangerer delestreken på yttersiden. Ved tvil skal det benyttes tolk eller i nødsfall en patron av samme kaliber, ved at prosjektilet, ikke hylsen, stikkes inn i hullet.

Skudd på feil skive skal regnes som bom. Får en skytter av denne grunn for mange treff i en skive, skal de 4 beste godkjennes, dersom det kun er ett treff for mye. Er det flere enn ett treff for mye, må skytteren skyte om igjen vedkommende 4-skuddsomgang. Ved omskyting skal skytter ikke godskrives høyere poengsum enn om han hadde fått godkjent de 4 beste skudd i den første serie, og ikke lavere enn om han hadde fått de 4 dårligste.

I uttaksskytingen retter skytteren selv eventuelle funksjons feil. I duell- og serieskytingen skal det konsekvent gjennomføres at skytteren, når funksjons feil inntrer, straks legger våpenet ned på skyte benken og trer tilbake.

Når omgangen er ferdig, skal skytelederen kontrollere våpenet. Som godkjente feil regnes alle feil som skyldes våpen eller ammunisjon.

Som ikke godkjente feil regnes feil som må belastes skytteren, for eksempel:

 • At våpenet ikke er ladd
 • At sikringen ikke er opphevet
 • At magasinet ikke er ført helt inn og at det faller ut under skyting
 • At avtrekkeren ikke er sluppet langt nok frem etter foregående skudd

Påståtte funksjonsfeil, som ikke er åpenbart synlige, skal kontrolleres ved at skyteleder, retter våpenet mot bakken og foretar avtrekk. Går skuddet, godkjennes ikke feilen. Brukes derimot Walther p38 (tilsvarende våpen med hane), og hanen har fulgt glidestykket fremover slik at skytteren ikke har fått avtrekk, skal funksjonsfeilen godkjennes.

Enhver påstått feil skal avvises likeledes hvis skytteren under duell- eller serieskyting selv forsøker å rette feilen uten å lykkes i dette.

Skudd som ikke er avfyrt som følge av ikke godkjent feil i vedkommende 4-skudds omgang, skal regnes som bom. Det tillates at skytteren har 2 godkjente funksjonsfeil i duellskytingen og 2 i serie skytingen. Ved 3. gangs gjentakelse kan skytteren ikke fortsette mer i vedkommende øvelse, duell eller serie.

Ved oppstått godkjent feil skal følgende gjøres:

 • I duellskytingen fullføres påbegynt 4-skudds omgang.
 • I serieskytingen skytes vedkommende 4-skudds serie om.

Krav

For uttaksskyting/kvalifisering er kravet:

 • 26 poeng for 11,25 mm.
 • 30 poeng for 9 mm.

For premien/prøven er kravet:

 • 20/145 poeng eller 21 treff og derover uansett poengsum for 11,25mm.
 • 22/160 poeng eller 23 og 24 treff uansett poengsum for 9 mm.

Tildeling/Rekvisisjon

Tildeling

Premiene tildeles slik:

 • FDs premie, sølvbeger, ved første godkjente prøve
 • 1. stjerne ved 3 godkjente prøver
 • 2. stjerne ved 6 godkjente prøver
 • 3. stjerne ved 9 godkjente prøver
 • 4. stjerne ved 12 godkjente prøver
 • Forsvarsministerens premie - sølvpokal - ved 18 godkjente prøver.

Medlemsregister

Hjelp oss å holde medlemsregisteret oppdatert med korrekte mailadresser.

Får du medlemsinfo fra klubben via mail?

Hvis ikke, send e-post